Skip to main content
x

Прогимназиален курс, 5-7 клас (Senior learners)

Категория
Продължителност годишен
Ученици 4-8

Програмата за учениците от 5 до 7 клас е насочена към развиване и усъвършенстване на вече придобитите езикови умения за слушане, четене, писане и говорене. Целта е те да подобрят езиковата си компетентност, като дискутират теми, близки до тяхното ежедневие (приятели, филми, ваканции, музика, кино ). Учебната система е  разработена така, че да даде възможност на учениците да придобият допълнителни знания за света около тях  (в областта на историята, културата, науката ) паралелно с овладяването на езиковите структури.

Учениците се насърчават да разработват проекти по зададени теми, да участват в ролеви игри и да правят самостоятелно проучване по определена  задача. Тези допълнителни дейности провокират креативното мислене на нашите ученицие и гарантират активното им участие в учебния процес.

Учебната програма на прогимназиален курс включва запознаване и отработване на стратегиите за постигане на висока оценка на международно признати тестове. Акцентът, който се поставя върху системната подготовка  за успешно представяне на изпитите цели да подсигури една много добра основа за влизане в предсертификатен и сертификатен клас. Обучението във всяко едно ниво завършва с подготовка за тестовете на Pearson (PEARSON  GENERAL) и тестовете на Cambridge, като всеки един от нашите ученици има възможността да се яви на изитните сесии на PEARSON или CAMBRIDGE. Целта е да осигурим независима международна оценка на придобитите знания и ниво на учениците си и да гарантираме успешното им явяване на такъв вид изпити.

В края на учебната година Училища за Европа провежда и задължителен изпит за постигнато ниво  (Level Achievement Test), който е изцяло по формата на PEARSON и е оценен от независима проверяваща комисия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КУРСА
ниво B